OWU

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH CARRIER TRANSICOLD POLSKA SP. Z O.O.

1. Postanowienia ogólne

 1. THERMOPLEX Puścian Paweł z siedzibą w Warszawie legitymujący się numerem NIP: 7732102838 oraz THERMOPLEX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie legitymująca się numerem NIP: 9512470802 (łącznie zwane dalej jako „Sprzedający”) sprzedaje towar (urządzenia i/lub części zamienne) („Produkty”) i/lub usługi („Usługi”) na rzecz przedsiębiorcy („Kupującego”). Sprzedaż taka lub świadczenie Usług odbywać się będzie wyłącznie na warunkach Sprzedającego tu wskazanych, o ile nie zostanie postanowione inaczej w dokumencie podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Sprzedającego i Kupującego.
 2. Wszelkie inne lub dodatkowe warunki proponowane przez Kupującego (łącznie ze wskazanymi w zamówieniu Kupującego) zostają wyłączone. Wszelkie uprzednie lub jednoczesne oświadczenia ustne i pisemne zostają zastąpione (także wydane wcześniej przez Sprzedającego lub przez inny podmiot będący następcą prawnym Sprzedającego w związku z fuzją, przekazaniem wszystkich aktywów lub pasywów lub w inny sposób, oraz określone innym dokumentem zawierającym gwarancje umowne), zaś złożenie przez Kupującego zamówienia lub oświadczenia o zakupie Produktów/Usług (w których to oświadczeniach zawarty będzie link do strony internetowej na której zamieszczone zostaną niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Usług) („OWU”) traktowane będzie jako przyjęcie niniejszych warunków sprzedaży i po akceptacji takiego zamówienia przez Sprzedającego, zwane będzie dalej łącznie „Umową”. Ważne odstąpienie od niniejszych warunków nie będzie nigdy traktowane jako odstąpienie od pozostałych warunków w danym czasie lub w przyszłości.
 3. Żadna zmiana, uzupełnienie lub odstąpienie od postanowień niniejszych warunków nie będzie ważne, jeśli nie zostanie sporządzone pisemnie i podpisane przez obydwie strony.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków OWU, przy czym wprowadzona zmiana dotyczyć będzie tylko zamówień i sprzedaży dokonanej po jej dacie. Sprzedający składając zamówienie lub dokonując zakupu za każdym razem zobowiązany jest do weryfikacji niniejszych warunków sprzedaży i sprawdzenia, czy nie wprowadzono do nich jakichkolwiek zmian.
 5. Jeśli Kupujący nie skorzysta z określonych tu warunków przez określony czas, nie będzie to rozumiane jako jego odstąpienie od nich lub od innych warunków w przyszłości.
 6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Produkty i/lub Usługi (oraz dotyczące ich dane) udostępniane na mocy Umowy podlegają przepisom Stanów Zjednoczonych dotyczącym eksportu i innym metodom kontroli handlu międzynarodowego ograniczającym przekazywanie towarów i usług innym krajom lub osobom.
 7. Kupujący i jego pracownicy i agenci nie mogą re-eksportować, dostarczać lub udostępniać towarów i usług niezgodnie z przepisami Stanów Zjednoczonych i innych krajów dotyczących eksportu, ani żadnemu krajowi, podmiotowi lub stronie nieuprawnionej do ich otrzymywania według przepisów Stanów Zjednoczonych, w tym przepisów amerykańskiego Ministerstwa Handlu lub Ministerstwa Skarbu.
 8. Kupujący oświadcza, że spowodował by postanowienia niniejszej Umowy były obowiązujące dla:
  • ubezpieczycieli Kupującego i/lub
  • wszystkich osób, którym Kupujący sprzedaje Produkty i/lub
  • wszystkich osób używających Produktów i/lub
  • wszystkich osób, dla których Kupujący transportuje towary („Towary Transportowane”) i/lub
  • ubezpieczycieli osób wymienionych w punktach od b do d (zwanych wspólnie „Osobami Powiązanymi” za pomocą podpisania umów podobnych do niniejszej Umowy, przenosząc większość zobowiązań na Osoby Powiązane”.
 9. Kupujący oświadcza, że on sam i Osoby Powiązane będą:
 10. ściśle stosować się do zaleceń Sprzedającego dotyczących załadunku, wykorzystania i przewozu oraz
 11. prowadzić odpowiednią dokumentację (w postaci, przykładowo, książek konserwacji) w celu potwierdzenia stosowania się do tych zaleceń i kwalifikacji.

2. Wyceny i zamówienia Produktów i/lub Usług

 1. Na żądanie Kupującego zamówienia mogą powodować wydanie przez Sprzedającego wstępnej wyceny lub oferty.
 2. O ile nie uzgodni się inaczej, oferty i wyceny obowiązują przez jeden miesiąc.
 3. Wszystkie zamówienia muszą mieć postać pisemną, zostać podpisane przez Kupującego i podawać numer wyceny lub oferty. Kupujący sam lub z pomocą doradców i na własny koszt winien upewnić się, czy zamawiane Produkty odpowiadają jego potrzebom. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za montaż, użytkowanie i pracę proponowanych lub dostarczonych Produktów, nawet jeśli dotyczące ich informacje, porady lub wskazówki zostały mu przekazane przez Sprzedającego.
 4. Zamówienie jest ważne dopiero po pisemnym zatwierdzeniu przez Sprzedającego w formie potwierdzenia przyjęcia oraz, jeśli wymaga tego Sprzedający, po wpłacie kaucji przez Kupującego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie przesłane Kupującemu faksem, pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. Od tego ostatniego wymogu Sprzedający może odstąpić według swego uznania.
 5. Kupujący winien zgłosić błędy i pominięcia zauważone w potwierdzeniu zamówienia w ciągu czterdziestu ośmiu godzin od jego otrzymania. Po upływie tego okresu wszelkie roszczenia przeciwko Sprzedającemu będą nieważne, zaś zamówienie traktowane będzie jako ostateczne.
 6. Przeprowadzenie wszystkich czynności formalnych wymaganych w celu uzyskania oficjalnych pozwoleń w zakresie zamówień Produktów i/lub Usług jest obowiązkiem Kupującego.
 7. Tempo postępu technologicznego oraz zmiany standardów i przewidywanych ulepszeń, zwłaszcza dotyczących między innymi bezpieczeństwa, mogą powodować konieczność wprowadzania zmian, do czego Sprzedający niniejszym zastrzega sobie prawo w zakresie Produktów i Usług nie objętych jeszcze zamówieniem, w szczególności dotyczących układu, skuteczności, kształtu, koloru, wymiarów, masy i materiałów, bez konieczności dokonywania takich zmian przez Sprzedającego w już dostarczonych Produktach i/lub Usługach.
 8. Każde zamówienie przyjęte przez Sprzedającego a także niniejsza Umowa mogą zostać anulowane przez Sprzedającego bez prawa do odszkodowania w razie zaistnienia następujących okoliczności:
 9. wystąpienie siły wyższej (zgodnie z definicją podaną w §11 ust. 4 i 6),
 10. zaprzestanie wytwarzania przez wytwórcę lub poddostawcę bez względu na przyczynę,
 11. zmiana przepisów importowych i/lub eksportowych lub zmiana sytuacji finansowej lub prawnej Kupującego (w szczególności pogorszenie kondycji kredytowej,
 12. obniżenie ratingu przez dział informacji Sprzedającego, odmowa udzielenia ubezpieczenia kredytu pokrywającego wartość sprzedaży,
 13. rejestracja uprzywilejowanych udziałów w przedsiębiorstwie Kupującego).

W takiej sytuacji wszelkie dokonane płatności zostaną zwrócone.

3. Czas dostawy Produktów i Usług

 1. Daty dostawy podane w kosztorysach są przybliżone i Sprzedający nie gwarantuje określonej daty wysyłki lub dostawy Produktów, o ile nie zostanie wyraźnie określone pisemnie inaczej.
 2. Sprzedający nie będzie uważany za stronę dopuszczającą się naruszenia i nie będzie odpowiadał za straty, kary i odszkodowania wynikające z opóźnień w wykonaniu, ani za odstępstwa od prawidłowego wykonania spowodowane opóźnieniami w dostawie Produktów lub wykonaniu wszelkich czynności wymaganych od Sprzedającego, jeśli opóźnienie lub odstępstwo wynikają z przyczyn leżących poza zasadną kontrolą Sprzedającego i nie zostały spowodowane naruszeniem przez Sprzedającego, między innymi opóźnieniami w dostawie, strajkiem, zamknięciem zakładu, sporami przemysłowymi, pożarem, powodzią, klęską żywiołową, wojną, powstaniem zbrojnym, aktem wandalizmu, sabotażem, inwazją zbrojną, rozruchami, sprawami związanymi z bezpieczeństwem narodowym, aktem piractwa, porwaniem, aktem terroryzmu, nałożeniem embargo lub innych ograniczeń, ekstremalnych warunków pogodowych lub warunków na drodze, czasowym zamknięciem dróg, epidemią, prawodawstwem, regulacjami, zaleceniami lub innymi działaniami jakiegokolwiek rządu lub agencji rządowej. W takie sytuacji dostawy zostaną wznowione po ustąpieniu przyczyn powodujących opóźnienie.
 3. Jeśli Sprzedający wykonuje usługi w zakładzie Kupującego lub Sprzedającego, Sprzedający będzie działał całkowicie niezależnie, korzystając z wybranych przez siebie pracowników i materiałów, w tym także oprogramowania, jeśli ma zastosowanie. Sprzedający może według swego uznania zlecać wykonanie robót swym podwykonawcom.
 4. Jeśli Kupujący ponosi winę za przerwanie robót i proporcjonalnie do długości takiej przerwy, Sprzedający może obciążyć go dodatkowo poniesionymi kosztami, w szczególności kosztami podróży i zakwaterowania personelu, i domagać się odszkodowania za zakłócenie robót i wszelkie poniesione straty.
 5. Kupujący może opóźnić dostawę tylko jeden raz pod warunkiem uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Sprzedającego i tylko pod warunkiem zapłacenia uzasadnionych opłat za opóźnienie. Opłaty takie uwzględniały będą poniesione koszty i wydatki, zakupy i zobowiązania umowne dokonane przez Sprzedającego oraz inne straty spowodowane opóźnieniem, w tym utracone zyski.

4. Ceny

  • Ceny Produktów i/lub Usług podawane są w euro i mogą być zmieniane bez uprzedniej akceptacji przez Kupującego (każda zmiana stawek kursów walut wchodzi automatycznie w życie z dniem wskazanym przez Sprzedającego), o ile między stronami zamówienia nie określono inaczej.
  • Zmiany Ceny Produktów i/lub Usług nie obejmują podatków i wszelkich opłat i ceł oraz kosztów dostawy, które oparte są na stawkach obowiązujących w dniu podpisania Umowy.

5. Warunki płatności

 1. Płatności dokonywane będą w wartościach netto z dnia wystawienia faktury, powiększone o obecnie obowiązującą stawkę podatku od towarów lub usług w kraju Sprzedającego, o ile taki podatek występuje.
 2. Jeśli Sprzedający przyzna Kupującemu w Umowie szczególne warunki płatności, może zażądać płatności gotówkowej lub innej, alternatywnej metody płatności przed wysyłką lub wykonaniem robót, jeśli stwierdzi według własnego uznania, że w danym momencie kondycja finansowa Kupującego nie uzasadnia dalszego oferowania szczególnych warunków płatności.
 3. Jeśli Kupujący nie wyrazi zgody na warunki określone w §5 ust.2, Sprzedający może odmówić uznania złożonych zamówień i dostarczenia Produktów lub wykonania Usług bez żadnego odszkodowania dla Kupującego.
 4. W przypadku opóźnienia w zapłacie Kupujący zobowiązany będzie wnieść opłatę w wysokości co najmniej 40 euro w celu pokrycia kosztów odzyskania należności stosownie do właściwych przepisów. Oplata ta nie ogranicza prawa Sprzedającego do domagania się odszkodowania przewyższającą tę wartość z tytułu opóźnienia.

6. Opóźnienie w zapłacie i brak zapłaty

 1. Jeśli płatności nie zostaną dokonane w wymaganym terminie, Sprzedający może domagać się zapłaty odsetek od niezapłaconej kwoty naliczonych od daty wymagalności według stopy 5% miesięcznie lub według maksymalnej stopy dozwolonej przepisami, przy czym wybierana będzie niższa z tych stóp.
 2. W przypadku spełnienia się przesłanej określonych w §6 ust.1 Kupujący zobowiązany będzie do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Sprzedającego a związanych z egzekucją wynikającą z opóźnień powstałych po stronie Kupującego.
 3. W przypadku sprzedaży Produktów lub dostawy Usług, za które przewidziano płatność ratalną, jeśli któraś z rat nie zostanie zapłacona terminowo, Sprzedający będzie miał prawo wstrzymania zamówionych dostaw aż do czasu otrzymania pełnej zapłaty. Ponadto Sprzedający może skierować sprawę do właściwego sądu w celu uzyskania wyroku zasądzającego w szczególności odszkodowania za każdy dzień opóźnienia.
 4. Jeśli pełna lub częściowa zapłata nie zostanie dokonana w ciągu czterdziestu ośmiu godzin od stosownego wezwania do zapłaty, Sprzedający będzie mógł anulować sprzedaż według swego uznania i zwrócić się do sądu o wydanie wyroku nakazującego zwrot Produktów, bez ograniczania innych dostępnych środków zadośćuczynienia.
 5. Kupujący zobowiązany będzie zwrócić wszelkie koszty wynikające ze zwłoki w zapłacie i spowodowane egzekucją niezapłaconych kwot (także opłat i kosztów wynikających z opóźnienia) wraz z wszelkimi kosztami egzekucyjnymi i kosztami zastępstwa procesowego.
 6. Bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego nie wolno wstrzymywać płatności lub dokonywać potrąceń od nich.

7. Transport

 1. Produkty są przewożone na ryzyko Kupującego.
 2. Produkty sprzedaje się z dostawą do zakładu Sprzedającego, o ile nie zostanie postanowione inaczej.
 3. Ryzyko utraty Produktów przechodzi na Kupującego z chwilą ich przekazania przez Sprzedającego przewoźnikowi w zakładzie Sprzedającego. Jeśli Kupujący pisemnie nie odmówi przyjęcia Produktów w ciągu pięciu (5) dni od ich otrzymania, zostanie nieodwołalnie uznane, że Kupujący je sprawdził i odebrał.
 4. Sprzedający może dokonywać częściowych wysyłek Produktów objętych Umową.
 5. Kupujący lub wybrany przez niego pośrednik lub spedytor winien sprawdzić stan Produktów dostarczonych mu przez przewoźnika przed odebraniem dostawy i potwierdzeniem jej prawidłowości. W przypadku braków lub uszkodzeń Produktów, wszelkie zastrzeżenia należy zgłosić Sprzedającemu lub innej osobie uczestniczącej w dostawie, potwierdzić je, jeśli wymagają tego stosowne przepisy i, zasadniczo, podjąć wszelkie działania niezbędne do zakończenia sprawy.
 6. W razie sprzedaży zagranicznej, Kupujący jest dla potrzeb wszelkich przepisów traktowany jako importer. Zapłata ceł i innych podatków jest obowiązkiem importera, który ponosi za nie wyłączna odpowiedzialność, zwłaszcza w zakresie składania deklaracji i dokonywania płatności na rzecz odpowiednich władz w danym kraju.

8. Przeniesienie ryzyka

Ryzyko kradzieży, pogorszenia stanu materiałów oraz wszelkie ryzyka dotyczące ich istnienia lub stosowania przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru Produktów w zakładzie lub magazynie Sprzedającego. Kupujący zawrze odpowiednie umowy ubezpieczenia obejmujące ryzyka od chwili dostarczenia materiałów.

9. Zastrzeżenie własności

 1. Sprzedaż Produktów jest sprzedażą z zastrzeżeniem własności, zgodnie z postanowieniami art. 589 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 2. Ustala się, że samo wydanie dokumentu tworzącego zobowiązanie płatnicze, takiego jak weksel lub inny dokument, w myśl niniejszego ustępu nie stanowi zapłaty, i że kwota pierwotnie należna Sprzedającemu od Kupującego wraz z wszelkimi dotyczącymi jej gwarancjami pozostanie niezapłacona aż do czasu faktycznej zapłaty za taki weksel.
 3. Powyższe postanowienie nie ogranicza jednak możliwości przeniesienia na Kupującego ryzyka utraty lub uszkodzenia Produktów objętych zastrzeżeniem własności oraz uszkodzeń w chwili dostawy i strat, do których mogą one prowadzić w warunkach przewidzianych powyższymi §7 i §8.
 4. Kupujący musi bezzwłocznie zawiadomić Sprzedającego o zajęciu lub innym działaniu osób trzecich dotyczącym Produktów oraz o wszczęciu postępowania upadłościowego lub ogłoszeniu upadłości, tak aby umożliwić mu skuteczną obronę.
 5. Ponadto Kupujący powstrzyma się od zastawiania lub cedowania Produktów tytułem zabezpieczenia.
 6. Wykonanie zastrzeżenia własności nie stanowi wycofania zamówienia i nie wyłącza innych roszczeń Sprzedającego.

10. Gwarancja i konserwacja

 1. Kupujący jako profesjonalny przedsiębiorca, korzystając z porady ekspertów wybranych przez niego i na jego koszt, stwierdza, że przed złożeniem zamówienia zbadał sam lub przez podwykonawcę właściwości i skuteczność Produktów, i że uważa je za odpowiednie do jego potrzeb, i że w związku z tym odstąpi od zgłaszania związanych z nimi roszczeń.
 2. Przed użyciem nabytych Produktów Kupujący podejmie odpowiednie środki ostrożności i przeprowadzi badania oraz wykona inne czynności, które uzna za odpowiednie do okoliczności. Kupujący odpowiada za uzyskanie informacji i dokumentacji na temat możliwych konsekwencji stosowania nabytych Produktów oraz ich kompatybilności z innymi podzespołami we wszystkich zastosowaniach.
 3. Wszelkie roszczenia dotyczące widocznych wad lub niezgodności Produktów dostarczonych w ramach zamówienia należy zgłaszać w ciągu ośmiu (8) dni od dostawy gdyż po tym czasie dostarczone Produkty uważane będą za zgodne z zamówieniem, zaś ich dostawa uznana zostanie za ostateczną.
 4. Sprzedający gwarantuje, że przez okres jednego roku od daty odbioru Produktu przez Kupującego nowe Produkty będą wolne od wad materiałowych i w wykonaniu. Zakres odpowiedzialności Sprzedającego jest ograniczony do obowiązku naprawy lub wymiany nowego Produktu na podobny, nowy, wolny od wad lub, według uznania Sprzedającego, zwrotu Kupującemu ceny zakupu. Wadliwe nowe Produkty Kupujący winien bezzwłocznie zwrócić Sprzedającemu, na koszt Sprzedającego.
 5. Sprzedający w żadnym wypadku nie odpowiada za:
  • uszkodzenia, usterki i naprawy wynikające z niewłaściwej instalacji, złego zastosowania, niewłaściwego użycia lub błędnej konserwacji, niedozwolonej zmiany, błędnego użytkowania lub stosowania niezgodnie z właściwą instrukcją użytkownika,
  • uszkodzenia, usterki i naprawy wynikające z kradzieży, wandalizmu, wiatru, deszczu, powodzi, uderzenia pioruna, trzęsienia ziemi lub innych katastrof naturalnych, pożaru, żrącego środowiska, plagi owadów lub gryzoni lub innych przyczyn i zdarzeń poza uzasadnioną kontrolą Sprzedającego,
  • koszty elektryczności lub paliw lub wzrost kosztów elektryczności lub paliw bez względu na ich przyczynę,
  • straty wynikające z korozji lub fizycznego albo chemicznego działania cieczy, gazów lub innych materiałów stosowanych wraz z Produktami,
  • straty wynikające z używania środka chłodniczego innego niż wskazany dla Produktów oraz za koszt wymiany, ponownego napełnienia lub utylizacji środka chłodniczego wraz z kosztem samego środka,
  • działania lub zaniechania ze strony Kupującego lub osób trzecich lub
  • koszty robocizny i inne poniesione w związku diagnozą, naprawą, instalacją, wysyłką, usunięciem, instalacją, wysyłką, obsługą lub przenoszeniem wadliwych lub wymienionych Produktów.

Gwarancje przewidziane niniejszą Sekcją, obowiązki i zobowiązania Sprzedającego oraz prawa i środki zadośćuczynienia dostępne Kupującemu na mocy Umowy są wyłączne i Kupujący niniejszym odstępuje od wszelkich innych gwarancji i zapewnień, obowiązków, zobowiązań, praw i środków zadośćuczynienia wyrażonych lub domyślnych przewidzianych prawem lub wynikających z innych przyczyn, w tym między innymi od domyślnej gwarancji możliwości sprzedaży, domyślnej gwarancji wynikającej z zawartej umowy lub jej realizacji, zwyczajów handlowych oraz domyślnej gwarancji przydatności do określonego celu.

 1. Kupujący zobowiązuje się wdrożyć procedury awaryjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa towarów transportowanych przez Kupującego „Towary Transportowane”, w razie awarii. Przykładowo, Kupujący będzie działał sumiennie i bez zwłoki w celu zapewnienia, że w razie awarii Produktów posiadał będzie praktyczne rozwiązanie rezerwowe, takie jak, przykładowo, umowy z chłodniami. W związku z tym Kupujący potwierdza ponownie, że Sprzedający prawidłowo poinformował go, że same Produkty nie gwarantują bezpieczeństwa Towarów Transportowanych, i że konieczne jest stworzenie szerszych rozwiązań. Optymalnym rozwiązaniem jest stosowanie jednostek rezerwowych wszędzie tam, gdzie pozwalają na to warunki techniczne.
 2. Wysyłki Produktów w ramach gwarancji Sprzedającego odbywały się będą po normalnych stawkach i zwykłymi środkami transportu, według uznania Sprzedającego.
 3. Stwierdza się, że gwarancja Sprzedającego dotyczy tylko nowych Produktów sprzedanych przez Sprzedającego pierwszemu nabywcy. Nie dotyczy sprzedaży za granicę lub produktów używanych.
 4. W razie usterki lub błędu obowiązek przedstawienia dowodów obciąża Kupującego.
 5. W celu wywiązania się ze swych zobowiązań gwarancyjnych Sprzedający zastrzega sobie prawo dostarczania Kupującemu podobnych produktów.
 6. Produkty wymienione przez Sprzedającego w ramach gwarancji stanowiły będą własność Sprzedającego.
 7. Okres gwarancji udzielonej na Produkt, który został wymieniony w ramach gwarancji, biegnie na nowo od chwili dostarczenia Produktu wolnego od wad lub – w przypadku wymienienia tylko części Produktu – okres zaczyna biec na nowo w odniesieniu do tej, wymienionej, części.
 8. Powołanie się na gwarancję umowną nie uprawnia do opóźniania płatności; w przypadku zwłoki w zapłacie gwarancja przestaje obowiązywać.
 9. Kupujący nie może zwrócić Produktów wymienionych w zamówieniu bez wyraźniej, uprzedniej i pisemnej zgody Sprzedającego. Wszelkie koszty transportu i zwrotu Produktów do magazynu ponosi Kupujący.
 10. Kupujący zobowiązuje się do prowadzenia właściwej, punktualnej i starannej konserwacji Produktów. Kupujący zobowiązuje się zawrzeć odpowiednie umowy konserwacji Produktów i spowodować odbywanie regularnych inspekcji co najmniej dwa razy w roku. Proaktywna konserwacja prewencyjna jest jednym z wymogów Transportu (zgodnie z definicją podaną w § 19).
 11. Kupujący zobowiązuje się do ponownej certyfikacji Produktów w przypadku wykonania czynności obsługowych mających wpływ na Produkt lub opakowanie.
 12. Niniejsza gwarancja jest nieważna, chyba że:
 13. instalacja towarów wykonana zostanie przez wyznaczonego /autoryzowanego partnera/handlowca serwisowego zgodnie ze schematami instalacyjnymi sprzedającego;
 14. nie minął okres gwarancji wynikający z tabliczki znamionowej;
 15. wszystkie naprawy, konserwacja i usługi serwisie wykonywane są u sprzedającego lub u wyznaczonych/autoryzowanych partnerów serwisowych sprzedającego.
 16. Ograniczenie odpowiedzialności:
 17. maksymalny zakres odpowiedzialności Sprzedającego z jakiejkolwiek przyczyny obejmuje zwrot wszelkich zapłaconych kwot z zastrzeżeniem prawa usunięcia i zwrotu urządzeń. sprzedający oraz jego podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu żadnych szkód szczególnych, incydentalnych, następnych lub pośrednich lub strat o charakterze handlowym (utracone korzyści) wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania towarów lub ich części lub komponentów lub w wyniku wad produkcyjnych projektu, materiałów lub wykonania.
 18. odpowiedzialność sprzedającego jest ograniczona jedynie do naprawy lub wymiany części lub komponentów zawartych w powyżej określonych towarach, które podczas normalnego użytkowania i obsługi funkcjonują nieprawidłowo w wyniku wad materiałowych lub wad wykonania, z zastrzeżeniem postanowień i ograniczeń określonych powyżej.
 19. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

 

11. Odpowiedzialność – Siła wyższa

  1. Jeśli nie postanowiono inaczej w niniejszej Umowie, odpowiedzialność Sprzedającego i jedyny środek zadośćuczynienia dla Kupującego zgodnie z Umową stanowić będzie naprawa lub wymiana (według uznania Sprzedającego i na jego koszt) wadliwego lub niedziałającego Produktu albo jego części. Maksymalna wysokość odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu Umowy bez względu na przyczynę nie może przekraczać łącznej kwoty zapłaconej mu przez Kupującego tytułem Produktów lub Usług. Sprzedający w żadnym razie nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie, dodatkowe, związane, szczególne, karne lub wtórne szkody lub straty takie jak między innymi za utratę zysków, utratę przewidywanych oszczędności lub utratę korzyści, unieważnień, szkód biznesowych lub uszczerbku w reputacji biznesowej, , niezależnie czy były możliwe do przewidzenia, czy też nie, powstałe w związku z umową (w tym gwarancją), deliktem (zawinionym, niezawinionym lub celowym zaniedbaniem), bezpośredniej odpowiedzialności lub z innych przyczyn, z zastrzeżeniem zabezpieczenia lub postanowień stanowiących inaczej, i bez względu na fakt powiadomienia Kupującego o możliwości powstania takich strat.
  2. Składając zamówienie Kupujący potwierdza, że Sprzedający dostarczył informacje niezbędne do oceny przydatności Produktów lub Usług i do podjęcia środków ostrożności w celu ograniczenia przyczyn i następstw niewłaściwego działania Produktów lub złego wykonania Usług. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku strat wynikających z podania przez Kupującego niedokładnych informacji. W żadnym przypadku Sprzedający nie odpowiada za sprawdzenie właściwości lub prawdziwości podanych mu informacji.
  3. Kupujący uzyska odpowiednie ubezpieczenie obejmujące ryzyka powstałe od chwili odbioru Produktów, przy czym potwierdza się, że Kupujący jest w pełni świadomy, że zakres ubezpieczenia Kupującego uzależniony będzie od Towarów Transportowanych, i że w związku z tym Kupujący musi zawsze sprawdzić, czy wywiązuje się z niniejszego obowiązku.
  4. Kupujący jako profesjonalista zobowiązuje się w imieniu własnym oraz swych ubezpieczycieli, że nie będzie zgłaszał roszczeń w związku z następującymi zdarzeniami, przy czym poniższe zestawienie nie jest pełne: straty bezpośrednie i pośrednie, straty materialne lub w następstwie takie jak straty operacyjne lub produkcyjne, utrata kontraktu, danych lub praw z powodu (lub nie) dostawy, działania i stosowania Produktów lub niemożności używania Produktów przez Kupującego lub wykonania Usług, bez względu na tożsamość strony, która poniosła straty lub się na nie powołuje. Kupujący zobowiązuje się uzyskać od Osób Powiązanych zrzeczenie się prawa do roszczeń przeciwko Sprzedającemu. Zobowiązuje się także zawsze zabezpieczać Sprzedającego zgodnie z postanowieniami Umowy.
  5. W każdym przypadku Kupujący będzie chronił Sprzedającego od wszelkich roszczeń osób trzecich (również Osób Powiązanych) związanych z Produktami („Roszczenia Osób Trzecich”). Kupujący będzie kierował procedurami dotyczącymi Roszczeń Osób Trzecich i w odpowiednim czasie będzie informował o nich Sprzedającego, ujawniając mu wszelkie związane z nimi informacje i dokumenty.
  6. Nie jest możliwe wnoszenie roszczeń przeciwko Sprzedającemu w przypadku działania siły wyższej opóźniającego, utrudniającego lub uniemożliwiającego wykonanie jego zobowiązań. Bez względu na okoliczności poniższa niewyłączna lista stanowić będzie zestawienie okoliczności siły wyższej wyłączających odpowiedzialność: wszystkie zdarzenia leżące poza wpływem, w szczególności działania władz i inne działania takie jak strajki i inne wspólne działania pracowników, pożar, powódź, awaria urządzeń powodująca niemożność korzystania z nich, wybuch, bunt, wojna, konflikt zbrojny, rebelia i sabotaż, strajk transportu, ograniczenia w imporcie lub eksporcie. W przypadku takiego zdarzenia lub w podobnych okolicznościach do Kupującego zostanie przesłane stosowne zawiadomienie. W takiej sytuacji Umowa zostanie zawieszona, a jej okres zostanie przedłużony o okres występowania okoliczności siły wyższej.

12. Cesja

Kupujący nie może scedować, przenieść lub w inny sposób zbyć swych praw i obowiązków określonych Umową bez pisemnej zgody Sprzedającego, której wydania Sprzedający może odmówić według swego wyłącznego uznania. Sprzedający może według swego uznania scedować swe prawa i obowiązki umowne na podmiot stowarzyszony Sprzedającego lub United Technologies Corporation.

13. Zmiany

Produkty uzupełniające tu określone lub różne od nich oraz zmiany rysunków i specyfikacji podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez Sprzedającego oraz postanowieniom Umowy i upoważniają Sprzedającego do odpowiedniej zmiany cen i harmonogramu Umowy.

14. Rozwiązanie

Kupujący może rozwiązać Umowę wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedającego i po zapłaceniu uzasadnionej opłaty za rozwiązanie. Opłata taka uwzględniać będzie poniesione koszty i wydatki oraz zobowiązania handlowe i umowne Sprzedającego i inne straty wynikające z rozwiązania, w tym uzasadniony zysk. Bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego nie będą przyjmowane zwroty Produktów. Od zwróconych Produktów może być pobierana opłata magazynowa. Produktów specjalnych i wykonanych na zamówienie nie można zwracać.

15. Poufność

Kupujący zachowa w tajemnicy niniejszą Umowę oraz wszystkie zawarte w niej informacje wraz z aktualnymi cennikami, planami rabatowymi, danymi sprzedaży, dokumentacją dotyczącą części, usług, napraw i instalacji, materiałami i dokumentami oraz innymi danymi i informacjami przekazanymi przez Sprzedającego, które Sprzedający uzna za poufne.

16. Przestrzeganie prawa

Zawierając niniejszą Umowę strony zobowiązują się do przestrzegania właściwych przepisów, zasad i wytycznych, w tym między innymi dotyczących korupcji, eksportu, re-eksportu i transferu towarów, oprogramowania i technologii. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszej sekcji stanowić będzie poważne naruszenie Umowy upoważniające drugą stronę do jej natychmiastowego wypowiedzenia za pomocą pisemnego zawiadomienia strony naruszającej bez dodatkowych zobowiązań i bez uszczerbku dla wszelkich innych dostępnych środków zadośćuczynienia.

17. Własność intelektualna

 1. Badania, plany, rysunki, dokumenty, katalogi, uwagi techniczne, schematy i inna dokumentacja udostępniona Kupującemu stanowi wyłączną własność Sprzedającego i winna zostać mu zwrócona na jego żądanie. Kupujący zobowiązuje się nie korzystać z powyższych dokumentów w sposób naruszający w jakikolwiek sposób prawa własności przemysłowej lub intelektualnej Sprzedającego i nie będzie ich ujawniał osobom trzecim.
 2. Jeśli Kupujący otrzyma od Sprzedającego oprogramowanie dołączone do Produktu lub stanowiące jego część (“Oprogramowanie”), jest ono licencjonowane, a nie sprzedawane, a jego stosowanie podlega postanowieniom umowy licencyjnej dla użytkownika końcowego dostarczonej wraz z Produktem lub Oprogramowaniem (“EULA”). Jeśli wraz z Produktem lub Oprogramowaniem nie dostarczono EULA, wówczas, pod warunkiem przestrzegania przez Kupującego postanowień niniejszej Umowy (wraz z określonymi niżej ograniczeniami) Sprzedający udziela mu nieprzenoszalnej, niewyłącznej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, ograniczonej licencji zgodnej z warunkami i ograniczeniami określonymi dokumentami Sprzedającego na:
  • wykorzystywania Oprogramowania wbudowanego w Produkt wyłącznie na danym Produkcie;
  • oraz instalację Oprogramowania dostarczonego wraz z Produktem, lecz nie stanowiącego jego części, na jednym komputerze lub urządzeniu wyłącznie w celu wykorzystania w związku z Produktem.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie jest i może zawierać własność intelektualną Sprzedającego, i że Sprzedający jest właścicielem wszystkich praw do Oprogramowania. Sprzedający zastrzega sobie wszelkie prawa do Oprogramowania z wyjątkiem praw określonych EULA lub niniejszym artykułem.

 1. Kupujący nie wyrazi zgody by osoby trzecie:
 2. rozkładały, odszyfrowywały, dekompilowały, demontowały lub w inny sposób starały się uzyskać dostęp do kodu źródłowego Oprogramowania w zakresie innym niż dozwolony właściwym prawem i zastrzeżeniem niniejszego ograniczenia;
 3. kopiowały, powielały, modyfikowały lub tworzyły dzieła pochodne w oparciu o Oprogramowanie;
 4. usuwały Oprogramowanie wbudowane w Produkt lub starały się obejść ograniczenia techniczne Oprogramowania;
 5. usuwały informacje o prawach własności lub etykiety dotyczące Oprogramowania umieszczone w Oprogramowaniu lub na Produkcie albo jego opakowaniu;
 6. i rozprowadzały, wynajmowały, wypożyczały, przekazywały, licencjonowały, ujawniały lub w inny sposób udostępniały Oprogramowanie osobom trzecim, za wyjątkiem wskazanym w zdaniu następnym.

Jeśli na mocy Umowy Kupujący jest uprawniony do odsprzedaży Produktów zawierających wbudowane Oprogramowanie, może przekazać takie Oprogramowanie osobie trzeciej , o ile przed przekazaniem taka osoba trzecia zobowiąże się pisemnie do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszej sekcji.

 1. O ile EULA lub inne porozumienia stron nie stanowią inaczej, Sprzedający udostępnia Oprogramowanie w stanie, w jakim się ono znajduje, bez gwarancji.

18. Ochrona i prywatność Danych osobowych

 1. W ramach OWU oraz Umowy w zakresie ochrony danych osobowych zastosowanie mają następujące przepisy:
 2. „Administrator” oznacza stronę, która określa cele i sposoby Przetwarzania Danych osobowych. Jeśli obydwie strony pełnią funkcję Administratora, określa się je mianem „Współadministratorów”.
 3. „Incydent naruszenia ochrony danych” to grupa okoliczności obejmujących rzeczywistą lub rozsądną możliwość uzyskania dostępu do Danych osobowych przez osoby nieupoważnione, wejścia przez nie w  posiadanie takich Danych, ich utratę lub zniszczenie. Do Incydentu naruszenia ochrony danych może dojść umyślnie, nieumyślnie lub przypadkowo, a uzyskanie dostępu do Danych, ich utrata lub zniszczenie mogą być potwierdzone lub tylko podejrzewane.
 4. „Przepisy o ochronie danych osobowych” oznaczają wszelkie obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze związane z Ochroną danych osobowych w dowolnym kraju, stanie lub jednostce administracyjnej, które mają kompetencje w zakresie regulowania działalności objętej niniejszą Umową.
 5. „Zmodyfikowane dane osobowe” oznaczają Dane osobowe, które Nabywca łączy z innymi danymi lub informacjami, w tym m.in.: dane geolokalizacyjne, numery identyfikacyjne osób fizycznych niebędące w posiadaniu Sprzedającego lub dane ogólnodostępne. Celem wyjaśnienia: Zmodyfikowane dane osobowe to podgrupa Danych osobowych.
 6. „Dane osobowe” oznaczają informacje i dane objęte wymianą w związku z niniejszą Umową, które są powiązane z jakąkolwiek zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną lub, w zakresie sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa, które podlegają Przepisom o ochronie danych osobowych.
 7. „Przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych lub zestawie Danych osobowych za pomocą środków zautomatyzowanych lub innych, jak np.: gromadzenie, rejestrowanie, porządkowanie, nadawanie struktury, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnienie przez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, wymiana, wyrównywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 8. Dostarczane produkty i/lub usługi wymagają gromadzenia Danych osobowych, które będą pełniły funkcję zgodną z przeznaczeniem. Obydwie strony będą przestrzegać obowiązujących Przepisów o ochronie danych osobowych dotyczących Danych osobowych Przetwarzanych w związku z działalnością na mocy niniejszej Umowy. W zakresie, w jakim jest to konieczne, strony będą współpracowały i w dobrej wierze dokonywały wszelkich zmian lub zawierały wszelkie dodatkowe umowy, jakie mogą być konieczne na podstawie zmiany w Przepisach o ochronie danych osobowych.
 9. Administratorem Danych Osobowych jest jednocześnie THERMOPLEX Puścian Paweł z siedzibą w Warszawie legitymujący się numerem NIP: 7732102838 oraz THERMOPLEX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie legitymująca się numerem NIP: 9512470802, numer telefonu (+ 48) 516-107-498, email: serwis@thermoplex.pl.
 10. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania OWU oraz Umowy.
 11. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – umowa oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych pod nadzorem władzy publicznej
 12. Dane strony zostały podane dobrowolnie.
 13. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty prowadzące hosting poczty elektronicznej, IT, księgowość, podmioty powiązane i współpracujące, urzędy, strony postępowania.
 14. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia okresu przedawnienia roszczeń.
 15. Dane mogą zostać przekazane do państw trzecich z listy umowy UE – USA Privacy – Shield.
 16. Każda strona prawo żądać dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, jednakże ma świadomość, że niektóre żądania mogą wiązać się z uniemożliwieniem wykonania umowy.
 17. Żądania zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres: THERMOPLEX Puścian Paweł z siedzibą w Warszawie, ul. Prymasa A. Hlonda nr 2 lok. 137, 02-972 Warszawa, legitymujący się numerem NIP: 7732102838 lub oraz THERMOPLEX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Prymasa A. Hlonda nr 2 lok. 137, 02-972 Warszawa, legitymująca się numerem NIP: 9512470802, numer telefonu          (+ 48) 516-107-498, email: serwis@thermoplex.pl.
 18. Każda strona ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 19. Informuje się o ryzyku związanym z zachowaniem poufności przy wykorzystaniu elektronicznych środków przekazu.
 20. Wszelkie Dane osobowe zawarte w produktach lub usługach Sprzedającego stanowią własność Sprzedającego.
 21. Przed przekazaniem Danych osobowych Sprzedającemu Administratorem Danych osobowych jest Kupujący i jest on odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania dotyczące takich danych, w tym bez ograniczeń dotyczące powiadamiania osób, których dane osobowe dostarcza Sprzedającemu. Z chwilą przekazania przez Kupującego Danych osobowych Sprzedającemu Sprzedający i Kupujący stają się współadministratorami.
 22. W przypadku Przetwarzania Danych osobowych przez strony do celów wykraczających poza zakres niniejszej Umowy obowiązki powiadamiania przejmuje strona przetwarzająca dane.
 23. Jeśli Dane osobowe są związane z Incydentem naruszenia ochrony danych, strona, w której systemie dane były przechowywane, ponosi odpowiedzialność za wszelkie zawiadomienia i koszty z tym związane. O ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa lub zakazane przez właściwy dla jednej ze stron organ regulacyjny, strona zawiadamiająca dołoży racjonalnie uzasadnionych starań w celu dokonania uzgodnień z drugą stroną, by umożliwić wpływ na treść powiadomienia przed jego sporządzeniem.
 24. Podczas wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeśli jedna ze stron uzyska informacje o:
  • skardze lub zarzucie wskazujących na naruszenie Przepisów o ochronie danych osobowych dotyczące Danych osobowych;
  • wniosku co najmniej jednej osoby ubiegającej się o dostęp do Danych osobowych, wprowadzenie do nich poprawek lub ich usunięcie lub
  • zapytaniu lub skardze co najmniej jednej osoby w związku z Przetwarzaniem Danych osobowych, wówczas ta strona podejmie wszelkie uzasadnione wysiłki w celu niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze stron na piśmie, z wyjątkiem przypadków, w których jest to niedopuszczalne na mocy prawa, zakazane przez organy ścigania lub przez właściwy organ regulacyjny.

Strony zapewnią sobie wzajemne, uzasadnione z handlowego punktu widzenia wsparcie w zakresie badania sprawy, określania istotnych informacji, przygotowywania odpowiedzi, wdrażania działań naprawczych i/lub współpracy w prowadzeniu wszelkich roszczeń oraz postępowań sądowych lub regulacyjnych i obrony przed takimi roszczeniami oraz postępowaniami. Strony podejmą wszelkie kroki uzasadnione z handlowego punktu widzenia i prawne w celu ochrony Danych osobowych przed niepożądanym ujawnieniem.

 1. Jeśli Kupujący dostarcza Sprzedającemu Dane osobowe, wówczas Kupujący zadba o to, aby być do tego uprawnionym. Kupujący zawiadomi osoby, których Dane osobowe dostarczył Sprzedającemu, przed ich dostarczeniem Sprzedającemu. Sprzedający ma możliwość przekazania Kupującemu zawiadomienia do rozpowszechnianiu w tym celu, przy czym treść zawiadomienia będzie dotyczyła produktów i usług, które Sprzedający dostarcza na mocy niniejszej Umowy.
 2. W przypadku korzystania przez Kupującego z innych źródeł danych, w tym bez ograniczeń z danych geolokalizacyjnych, w celu łączenia Danych osobowych przetwarzanych w Produktach lub Usługach na mocy niniejszej Umowy, Kupujący przejmuje wszelką odpowiedzialność i wszelkie obowiązki wynikające z Przepisów o ochronie danych osobowych z tytułu takich Zmodyfikowanych danych osobowych. Tworzenie i Przetwarzanie Zmodyfikowanych danych osobowych będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym bez ograniczeń z Przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. W przypadku wykorzystywania przez Kupującego Danych osobowych lub Zmodyfikowanych danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania i będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie Przepisów o ochronie danych osobowych, w tym stosownego obowiązku prowadzenia marketingu bezpośredniego wyłącznie po wyraźnym i zgodnym z przepisami uzyskaniu akceptacji takich działań.
 4. Sprzedający może udostępniać Dane osobowe swoim dostawcom usług, ale wyłącznie zgodnie z obowiązującymi Przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiednimi wdrożonymi zabezpieczeniami.
 5. Sprzedający może przechowywać Dane osobowe na odpowiednio zabezpieczonych serwerach dostępnych na całym świecie dla podmiotów UTC i ich dostawców usług.
 6. W zakresie, w jakim Sprzedający Przetwarza Dane osobowe w ramach niniejszej Umowy, Sprzedający zachowa Dane osobowe na czas obowiązywania niniejszej Umowy oraz w okresie późniejszym, zgodnie z wymaganiami Umowy, w celu ochrony praw Sprzedającego lub spełnienia wymogów prawa i sprawozdawczości. W zakresie, w jakim Sprzedający Przetwarza Dane osobowe do celów odrębnych i niezależnych od niniejszej Umowy, Sprzedający występuje w charakterze Administratora i przejmuje obowiązki prawne Administratora, w tym w zakresie określenia odpowiedniego okresu przechowywania danych.

19. Farmacja

  1. Nie naruszając właściwości i ogólnej zasadności powyższych postanowień, wskazane niżej zasady będą miały zastosowanie do Produktów i/lub Usług przeznaczonych do wykorzystania w całości lub w części do transportu produktów leczniczych i/lub medycznych i/lub środków ochrony zdrowia i/lub produktów krwiopochodnych i/lub produktów związanych ze zdrowiem lub samopoczuciem („Produkty Farmaceutyczne”), przy czym w celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że Produkty Farmaceutyczne stanowić będą część Towarów Transportowanych, zaś transport Produktów Farmaceutycznych będzie „Transportem”.
  2. Kupujący oświadcza, że w chwili składania zamówienia dostarczył Sprzedającemu pisemnie wszystkie wymagane informacje dotyczące planowanego zastosowania Produktów („Zastosowanie”), tak aby umożliwić Sprzedającemu udzielenie Kupującemu jak najlepszych porad dotyczących optymalnych rozwiązań, takie jak dane o rodzaju Towarów Transportowanych, które mają być transportowane i o planowanych szlakach Transportu etc. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z przekazania przez Kupującego niedokładnych informacji. W żadnym razie Sprzedający nie odpowiada za sprawdzenie właściwości lub dokładności tych informacji. Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania Zastosowania i do nieodstępowania od nich bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego wydanej po otrzymaniu pisemnej i pełnej informacji o nowym, planowanych Zastosowaniu.
  3. Kupujący oświadcza, że on sam i Osoby Powiązane dokładnie znają zasady i wytyczne Dobrej Praktyki Dystrybucji (GDP) oraz inne przepisy, prawa i zasady dotyczące wytwarzania, dystrybucji, transportu i/lub sprzedaży Produktów Farmaceutycznych, i że zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz do spowodowania by takie samo zobowiązanie przyjęły na siebie Osoby Powiązane w dotyczącym ich zakresie.
  4. Kupujący potwierdza, że Sprzedający poinformował go, że w zakresie Transportu zakup Produktów Farmaceutycznych nie wystarczy do przestrzegania zasad obowiązujących w tej branży. Kupujący oświadcza, że wdrożył całościowe rozwiązanie zapewniające utrzymanie stałej temperatury i kompensujące ewentualne usterki Produktów Farmaceutycznych.
  5. Produkty Farmaceutyczne są zaprojektowane i przystosowane do transportu towarów łatwo ulegających zepsuciu. Ponieważ nie istnieje w odniesieniu do Transportu żadna norma, taka jak ATP, Sprzedający nie może zagwarantować właściwości samych Produktów Farmaceutycznych dla tego rodzaju Transportu. Z tej przyczyny konieczny jest łańcuch rozwiązań chłodniczych dla Transportu obejmujących, jeśli to technicznie możliwe, rozwiązania zapasowe. Dlatego stosowanie Produktów Farmaceutycznych do Transportu bez rozwiązań obejmujących, jeśli to technicznie możliwe, rozwiązania zapasowe odbywać się będzie na wyłączną i pełną odpowiedzialność Kupującego.
  6. Kupujący potwierdza, że Sprzedający poinformował go, że jeśli jest to technicznie możliwe, najlepszym rozwiązaniem zapewniającym bezpieczeństwo Produktów Farmaceutycznych jest redundancja polegająca na posiadaniu dwóch jednostek, z których jedna działa jako rezerwowa.
  7. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że nabycie farmaceutycznego rozwiązania CARRIER z wbudowaną redundancją nie zwalnia go z obowiązku
  8. przeszkolenia osób używających go,
  9. monitorowania prawidłowości działania Produktów Farmaceutycznych,
  10. proaktywnego reagowania w celu ochrony Transportowanych Produktów Farmaceutycznych,
  11. zastosowania własnych rozwiązań rezerwowych oraz
  12. informowania Sprzedającego o wszelkich wątpliwościach dotyczących działania Produktów Farmaceutycznych i/lub wdrożenia rozwiązania.

20. Spory i jurysdykcja

  1. Niniejsza Umowa oraz wszelkie transakcje wynikające z niej lub z nią związane będą podlegały przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi rozpatrywane. Właściwość Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Umów Międzynarodowej Sprzedaży Towarów zostaje wyłączona. Stwierdzenie nieskuteczności lub niewykonalności jakiegoś postanowienia Umowy nie wpływa na skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień.
  2. Wszelkie spory, których Strony nie zdołają rozwiązać polubownie, będą podlegały jurysdykcji sądów polskich.
  3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków sprzedaży okażą się nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, z zastrzeżeniem woli stron realizacji umowy w oparciu o niniejsze warunki sprzedaży i ich ogólne założenia.

21. Postanowienia końcowe

 1. Na żądanie Kupującego możliwe jest uzyskanie egzemplarza niniejszego dokumentu wydrukowanego dużą czcionką oraz egzemplarza w języku obcym.
 2. OWU wchodzi w życie z dniem 22 października 2021 r.