OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG (OWU)

THERMOPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WARSZAWIE

1 – Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Świadczenia Usług Serwisowych (zwanych dalej „OWU”) THERMOPLEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie adres: ul. Prymasa Augusta Hlonda nr 2 lok. 137 (02-972) Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000751958do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, któremu nadano numer NIP 9512470802 oraz numer REGON 381520000 (zwany dalej: „Usługodawcą”) świadczy usługi serwisowe gwarancyjne lub pogwarancyjne (zwane dalej: „Usługami”) agregatów, których producentem jest CARRIER [ ] (zwanych dalej: „Produktami”)  na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (zwanych dalej: „Usługobiorcami”).
 2. O ile nie zostanie postanowione inaczej w Umowie świadczenie Usług odbywać się będzie wyłącznie na warunkach Usługodawcy wskazanych w OWU z uwzględnieniem warunków gwarancji na Produkty, zaś wszelkie inne lub dodatkowe warunki proponowane przez Usługobiorcę (łącznie ze wskazanymi w zamówieniu Usługobiorcy nie zaakceptowane przez Usługodawcę) zostają wyłączone, wszelkie uprzednie lub jednoczesne oświadczenia ustne i pisemne zostają zastąpione (także wydane wcześniej przez Usługodawcę lub przez inny podmiot będący następcą prawnym Usługodawcy oraz określone innym dokumentem zawierającym gwarancje umowne). Zmiana, uzupełnienie lub odstąpienie od postanowień niniejszych OWU winno zostać sporządzone na piśmie i podpisane przez obydwie Strony pod rygorem nieważności.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany niniejszych OWU, przy czym wprowadzona zmiana dotyczyć będzie tylko zamówień i sprzedaży dokonanej po jej dacie. Usługobiorca składając zamówienie za każdym razem zobowiązany jest do weryfikacji niniejszych OWU i sprawdzenia, czy nie wprowadzono do nich jakichkolwiek zmian.
 4. Jeśli Usługobiorca nie skorzysta z określonych tu OWU przez określony czas, nie będzie to rozumiane jako jego odstąpienie od nich lub od innych warunków przez Usługodawcę w przyszłości.
 5. Usługobiorca oświadcza, że spowodował by postanowienia Umowy i OWU były obowiązujące dla:
  • ubezpieczycieli Usługobiorcy,
  • wszystkich osób, którym Usługobiorca sprzedaje Produkty i/lub Usługi,
  • wszystkich osób używających Produktów i/lub Usług,
  • wszystkich osób, dla których Usługobiorca transportuje towary („Towary Transportowane”),
  • przedsiębiorców, z którymi Usługobiorca podpisuje umowy leasingowe,
  • ubezpieczycieli osób wymienionych w punktach od 5.2. do 5.6. (zwanych wspólnie „Osobami Powiązanymi”) za pomocą podpisania umów podobnych do niniejszej Umowy, przenosząc większość zobowiązań na Osoby Powiązane.
 6. W przypadku zawarcia przez Usługobiorcę umowy leasingu obejmującej swym zakresem Produkty, Usługobiorca zobowiązany jest poinformować finansującego o treści niniejszych OWU i spowodować, aby postanowienia Umowy były wiążącego dla finansującego. W przypadku, gdy instytucja finansującą odmówi akceptacji niniejszych OWU, Usługodawca nie jest w żaden sposób zobowiązany do przyjęcia Zamówienia finansującego, a postanowienia Umowy są w pełni wiążące w stosunkach pomiędzy Usługodawcami i Usługobiorcami.
 7. Usługobiorca oświadcza, że on sam i Osoby Powiązane będą:
  • ściśle stosować się do zaleceń Usługodawcy dotyczących załadunku, wykorzystania i przewozu oraz
  • prowadzić odpowiednią dokumentację (w postaci, przykładowo, książek konserwacji) w celu potwierdzenia stosowania się do tych zaleceń i kwalifikacji. Usługobiorca niniejszym potwierdza, że przeczytał i zrozumiał wyżej wymienione zalecenia, które są również dostępne online.

 2 – Definicje

Na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Świadczenia Usług Serwisowych („OWU”) przyjmuje się następujące definicje:

 1. Usługodawca oznacza THERMOPLEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie.
 2. Usługobiorca oznacza każdego klienta na rzecz, którego świadczone są Usługi w związku z jego działalnością zawodową z wyłączeniem konsumentów.
 3. Strony oznaczają łącznie Usługodawcę i Usługobiorcę łącznie.
 4. Produkty oznaczają agregaty (urządzenia i/lub części zamienne), których producentem jest CARRIER [ ] . będące przedmiotem Usługi,
 5. Usługi oznaczają serwis gwarancyjny lub serwis pogwarancyjny agregatów (urządzeń i/lub części zamiennych), których producentem jest CARRIER [ ].
 6. Umowa oznacza złożenie przez Usługobiorcę Zamówienia w formie zlecenia mailem, ustnie lub pisemnie, które traktowane będzie jako przyjęcie niniejszych warunków OWU i następnie zaakceptowane przez Usługodawcę. Link do strony internetowej, na której zamieszczone zostaną niniejsze OWU będzie znajdować się w korespondencji Stron.
 7. Osoby Powiązane oznacza łącznie ubezpieczycieli Usługobiorcy, osoby, którym Usługobiorca sprzedaje Produkty i/lub Usługi, osoby używające Produktów i/lub Usług, osoby, dla których Usługobiorca transportuje towary, przedsiębiorców, z którymi Usługobiorca podpisuje umowy leasingowe oraz ubezpieczycieli wszystkich tychże  osób.
 8. Siła wyższa oznacza w szczególności bez względu na okoliczności – poniższa niewyłączna lista stanowić będzie zestawienie okoliczności siły wyższej wyłączających odpowiedzialność Stron: wszystkie zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron, w szczególności działania władz i inne działania takie jak strajki, lockout i inne wspólne działania pracowników, pożar, powódź, awaria urządzeń powodująca niemożność korzystania z nich, wybuch, bunt, wojna, konflikt zbrojny, inwazja, zamieszki, stan wyjątkowy, rebelia i sabotaż, strajk transportu, embarga lub ograniczenia w imporcie lub eksporcie, wandalizm, piractwo, porwanie, akty terroryzmu, ekstremalne warunki pogodowe lub drogowe, czasowe zamknięcie dróg, epidemia, ustawodawstwo, przepisy, nakazy lub inne działania jakiegokolwiek rządu lub agencji rządowej, strajki transportowe.
 9. Nadzwyczajne trudności (Hardship) oznacza sytuację nadmiernej uciążliwości w dalszym wykonywaniu zobowiązań umownych przez Usługodawcę z powodu zdarzenia pozostającego poza jego uzasadnioną kontrolą, a którego nie można było racjonalnie przewidzieć w momencie zawarcia Umowy (w szczególności i bez ograniczeń w przypadku wzrostu kosztów produkcji lub terminów dostaw komponentów lub surowców) a Usługodawca nie mógł w sposób racjonalny uniknąć lub przezwyciężyć takiego zdarzenia lub jego konsekwencji.
 10. Administrator oznacza stronę, która określa cele i sposoby Przetwarzania Danych osobowych. Jeśli obydwie strony pełnią funkcję Administratora, określa się je mianem „Współadministratorów”
 11. Incydent naruszenia ochrony danych oznacza grupę okoliczności obejmujących rzeczywistą lub rozsądną możliwość uzyskania dostępu do Danych osobowych przez osoby nieupoważnione, wejścia przez nie w posiadanie takich Danych, ich utratę lub zniszczenie. Do Incydentu naruszenia ochrony danych może dojść umyślnie, nieumyślnie lub przypadkowo, a uzyskanie dostępu do Danych, ich utrata lub zniszczenie mogą być potwierdzone lub tylko podejrzewane.
 12. Przepisy o ochronie danych osobowych oznaczają wszelkie obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze związane z Ochroną danych osobowych w dowolnym kraju, stanie lub jednostce administracyjnej, które mają kompetencje w zakresie regulowania działalności objętej niniejszą Umową.
 13. Dane osobowe oznaczają informacje i dane objęte wymianą w związku z niniejszą Umową, które są powiązane z jakąkolwiek zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną lub, w zakresie sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa, które podlegają Przepisom o ochronie danych osobowych.
 14. Zmodyfikowane dane osobowe oznaczają Dane osobowe, które Usługobiorca łączy z innymi danymi lub informacjami, w tym m.in. dane geolokalizacyjne, numery identyfikacyjne osób fizycznych niebędące w posiadaniu Usługodawcy lub dane ogólnodostępne. Zmodyfikowane dane osobowe to podgrupa Danych osobowych.
 15. Przetwarzanie oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych lub zestawie Danych osobowych za pomocą środków zautomatyzowanych lub innych, jak np.: gromadzenie, rejestrowanie, porządkowanie, nadawanie struktury, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnienie przez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, wymiana, wyrównywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

3 – Wyceny i zamówienia Usług

 1. Na żądanie Usługobiorcy zamówienia mogą powodować wydanie przez Usługodawcę wstępnej wyceny lub oferty. O ile nie uzgodni się inaczej, oferty i wyceny obowiązują przez jeden miesiąc.
 2. Usługobiorca sam lub z pomocą doradców i na własny koszt winien upewnić się, czy zamawiane Usługi odpowiadają jego potrzebom. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za montaż (jeśli nie został on przeprowadzony przez Usługodawcę), użytkowanie i pracę Produktów, nawet jeśli dotyczące ich informacje, porady lub wskazówki zostały mu przekazane przez Usługodawcę.
 3. Zamówienie jest ważne dopiero po pisemnym zatwierdzeniu przez Usługodawcę w formie potwierdzenia przyjęcia oraz, jeśli wymaga tego Usługodawca, po wpłacie kaucji przez Usługobiorcę. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie przesłane Usługobiorcy pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. Od tego ostatniego wymogu Usługodawca może odstąpić według swego uznania. Usługobiorca winien zgłosić błędy i pominięcia zauważone w potwierdzeniu zamówienia w ciągu czterdziestu ośmiu godzin od jego otrzymania. Po upływie tego okresu wszelkie roszczenia przeciwko Usługodawcy będą nieważne, zaś zamówienie traktowane będzie jako ostateczne.
 4. Usługobiorca jest zobowiązany do przeprowadzenia wszystkich czynności formalnych wymaganych w celu uzyskania wymaganych prawem dopuszczeń, zezwoleń itp. do używania Produktów.
 5. Tempo postępu technologicznego oraz zmiany standardów i przewidywanych ulepszeń, zwłaszcza dotyczących między innymi bezpieczeństwa, mogą powodować konieczność wprowadzania zmian, do czego Usługodawca niniejszym zastrzega sobie prawo w zakresie Produktów i Usług nie objętych jeszcze zamówieniem, w szczególności dotyczących układu, skuteczności, kształtu, koloru, wymiarów, masy i materiałów, bez konieczności dokonywania takich zmian przez Usługodawcę w już dostarczonych Produktach i/lub Usługach.
 6. Każde zamówienie przyjęte przez Usługodawcę może zostać opóźnione lub anulowane przez Usługodawcę bez prawa do odszkodowania w razie zaistnienia następujących okoliczności:
  • wystąpienie siły wyższej (zgodnie z definicją podaną w paragrafie 2 niniejszych OWU),
  • klauzuli nadzwyczajnych trudności (zgodnie z definicją podaną w paragrafie 2 niniejszych OWU),
  • Usługodawca nie może zrealizować Zamówienia ze względu na to, że producent lub podwykonawca nie jest w stanie wyprodukować lub dostarczyć komponentów z jakiegokolwiek powodu, oraz
  • zmiany przepisów importowych i/lub eksportowych lub zmiany sytuacji finansowej lub prawnej Usługobiorcy (w szczególności pogorszenie kondycji kredytowej, obniżenie ratingu przez dział informacji Usługodawcy, odmowa udzielenia ubezpieczenia kredytu pokrywającego wartość sprzedaży, rejestracja uprzywilejowanych udziałów w przedsiębiorstwie Usługobiorcy). W takiej sytuacji wszelkie dokonane płatności zostaną zwrócone.

4 – Czas dostawy Usług

 1. O ile nie zostanie wyraźnie określone pisemnie inaczej, daty dostawy Usług są przybliżone i Usługodawca nie gwarantuje określonej daty dostawy Usług.
 2. W żadnym przypadku Usługodawca nie będzie uważany za Stronę dopuszczającą się naruszenia i nie będzie odpowiadał za straty, kary i odszkodowania wynikające z opóźnień w wykonaniu, ani za odstępstwa od prawidłowego wykonania spowodowane opóźnieniami w dostawie Usług lub wykonaniu wszelkich czynności wymaganych od Usługodawcy na podstawie Zamówienia z jakiejkolwiek przyczyny opisanej w paragrafie 9.2 poniżej.
 3. Usługodawca przy wykonywaniu Usługi będzie działał całkowicie niezależnie, korzystając z wybranych przez siebie pracowników lub podwykonawców (którym zleci wykonanie usługi wg własnego uznania) i materiałów, w tym także oprogramowania, jeśli ma zastosowanie.
 4. W przypadku, gdy przerwanie robót nastąpi z winy Usługobiorcy, Usługodawca może obciążyć go proporcjonalnie do długości takiej przerwy dodatkowo poniesionymi kosztami, w szczególności kosztami podróży i zakwaterowania personelu, i domagać się odszkodowania za zakłócenie robót i wszelkie poniesione straty.
 5. Usługobiorca może opóźnić dostawę tylko jeden raz pod warunkiem uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Usługodawcy i tylko pod warunkiem zapłacenia uzasadnionych opłat za opóźnienie, uwzględniających poniesione koszty i wydatki, zakupy i zobowiązania umowne dokonane przez Usługodawcę oraz inne wymierne straty spowodowane opóźnieniem, w tym utracone zyski.

 

5 – Ceny

 1. O ile nie określono inaczej, ceny podawane są w euro i mogą być zmieniane bez uprzedniej akceptacji Usługobiorcy (każda zmiana stawek kursów walut wchodzi automatycznie w życie z dniem wskazanym przez Usługodawcę).
 2. Zmiany nie obejmują podatków i wszelkich opłat i ceł oraz kosztów dostawy, które oparte są na stawkach obowiązujących w dniu podpisania Umowy.

 

6 – Warunki płatności, opóźnienie w zapłacie i brak płatności

 1. Płatności dokonywane będą w wartościach netto z dnia wystawienia faktury powiększonych o podatek VAT.
 2. Jeśli Usługodawca przyzna w Umowie szczególne warunki płatności, może zażądać płatności gotówkowej lub innej, alternatywnej metody płatności przed wysyłką lub wykonaniem robót, jeśli stwierdzi według własnego uznania, że w danym momencie kondycja finansowa Usługobiorcy nie uzasadnia dalszego oferowania szczególnych warunków płatności. Jeśli Usługobiorca nie wyrazi zgody, Usługodawca może odmówić uznania złożonych zamówień i wykonania Usług bez żadnego odszkodowania dla Usługobiorcy.
 3. Jeśli płatności nie zostaną dokonane w wymaganym terminie, Usługodawca może domagać się zapłaty odsetek od niezapłaconej kwoty naliczonych od daty wymagalności według stopy 5% miesięcznie lub według maksymalnej stopy dozwolonej przepisami, przy czym wybierana będzie niższa z tych stóp. Usługobiorca zobowiązany będzie do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Usługodawcę a związanych z egzekucją wynikającą z opóźnień powstałych po stronie Usługobiorcy.
 4. W przypadku opóźnienia w zapłacie lub braku zapłaty Usługobiorca zobowiązany będzie pokryć koszty odzyskania należności stosownie do właściwych przepisów polskiego prawa, a w szczególności zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 roku (Dz.U. 2013, poz. 403 ze zm.). Powyższe nie ogranicza prawa Usługodawcy do domagania się odszkodowania z tytułu opóźnienia.
 5. W przypadku braku zapłaty lub odmowy zapłaty przez Usługobiorcę Ceny, Usługodawca może odmówić realizacji Zamówienia, które nie zostało jeszcze przyjęte przez Usługodawcę zgodnie z paragrafem 2 powyżej. W przypadku znacznego (>5%) wzrostu kosztów zakupu surowca, kosztów energii lub robocizny po dacie złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę, Usługodawca ma prawo zmiany cen, bez względu na jakiekolwiek inne postanowienia wynikające z niniejszych OWU lub innej umowy wiążącej Strony. Nowe ceny będą obowiązywać Usługobiorcę dwa (2) tygodnie po pisemnym powiadomieniu Usługobiorcy o tym fakcie.
 6. W przypadku dostawy Usług, za które przewidziano płatność ratalną, jeśli któraś z rat nie zostanie zapłacona terminowo, Usługodawca będzie miał prawo wstrzymania zamówionych dostaw aż do czasu otrzymania pełnej zapłaty.
 7. Jeśli pełna lub częściowa zapłata nie zostanie dokonana w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin od stosownego wezwania do zapłaty, Usługodawca będzie mógł anulować Usługę według swego uznania.
 8. Usługodawca nie wyraża zgody na dokonywanie potrąceń od należności za Usługi.

 

7 – Przeniesienie ryzyka

Ryzyk radzieży, pogorszenia stanu Produktów uzyskanych w ramach Usług i materiałów oraz wszelkie ryzyka dotyczące ich istnienia lub stosowania przechodzi na Usługobiorcę z chwilą wykonania Usługi. Usługobiorca zobowiązany jest do zawarcia odpowiedniej umowy ubezpieczenia obejmującej ryzyka od chwili dostarczenia Produktów lub/i materiałów.

 

8 – Gwarancja i konserwacja

 1. Usługobiorca jako profesjonalny przedsiębiorca w zakresie zarządzania produktami w kontrolowanej temperaturze, korzystając z porady ekspertów wybranych przez niego i na jego koszt, stwierdza, że przed złożeniem zamówienia zbadał sam lub przez podwykonawcę właściwości i skuteczność Produktów, i że uważa je za odpowiednie do jego potrzeb, i że w związku z tym odstąpi od zgłaszania związanych z nimi roszczeń.
 2. Przed użyciem uzyskanych w ramach Usług – Produktów Usługobiorca podejmie odpowiednie środki ostrożności i przeprowadzi badania oraz wykona inne czynności, które uzna za odpowiednie do okoliczności. Usługobiorca odpowiada za uzyskanie informacji i dokumentacji na temat możliwych konsekwencji stosowania Produktów oraz ich kompatybilności z innymi podzespołami we wszystkich zastosowaniach.
 3. Wszelkie roszczenia dotyczące widocznych wad lub niezgodności Produktów dostarczonych w ramach zamówienia Usługi należy zgłaszać w ciągu pięciu (5) dni od wykonania Usługi, gdyż po tym czasie uzyskane Produkty uważane będą za zgodne z zamówieniem Usługi, zaś ich dostawa uznana zostanie za ostateczną.
 4. Wadliwe nowe Produkty Usługobiorca winien bezzwłocznie zwrócić Usługodawcy, na koszt Usługodawcy. W razie usterki lub błędu obowiązek przedstawienia dowodów obciąża Usługobiorcę.
 5. Usługodawca w żadnym wypadku nie odpowiada za:
  • uszkodzenia, usterki i naprawy wynikające z niewłaściwej instalacji, złego zastosowania, niewłaściwego użycia lub błędnej konserwacji, niedozwolonej zmiany, błędnego użytkowania lub stosowania niezgodnie z właściwą instrukcją użytkownika, kradzieży, wandalizmu, wiatru, deszczu, powodzi, uderzenia pioruna, trzęsienia ziemi lub innych katastrof naturalnych, pożaru, żrącego środowiska, plagi owadów lub gryzoni lub innych przyczyn i zdarzeń poza uzasadnioną kontrolą Usługodawcy,
  • koszty elektryczności lub paliw lub wzrost kosztów elektryczności lub paliw bez względu na ich przyczynę,
  • straty wynikające z korozji lub fizycznego albo chemicznego działania cieczy, gazów lub innych materiałów stosowanych wraz z Produktami,
  • straty wynikające z używania środka chłodniczego innego niż wskazany dla Produktów oraz za koszt wymiany, ponownego napełnienia lub utylizacji środka chłodniczego wraz z kosztem samego środka,
  • działania lub zaniechania ze strony Usługobiorcy lub osób trzecich lub
  • koszty robocizny i inne poniesione w związku diagnozą, naprawą, instalacją, wysyłką, usunięciem, obsługą lub przenoszeniem wadliwych lub wymienionych Produktów.
 6. Przewidziane w niniejszym paragrafie obowiązki i zobowiązania Usługodawcy oraz prawa i środki zadośćuczynienia dostępne Usługobiorcy na mocy Umowy są wyłączne i Usługobiorca niniejszym odstępuje od wszelkich innych gwarancji i zapewnień, obowiązków, zobowiązań, praw i środków zadośćuczynienia wyrażonych lub domyślnych przewidzianych prawem lub wynikających z innych przyczyn.
 7. Usługobiorca zobowiązuje się wdrożyć procedury awaryjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa towarów transportowanych przez Usługobiorcy „Towary Transportowane”, w razie awarii.
 8. Usługobiorca nie może zwrócić Produktów wymienionych w ramach wykonywanej Usługi bez wyraźniej, uprzedniej i pisemnej zgody Usługodawcy. W przypadku, gdy Usługobiorca zaakceptuje zwrot Produktów zgodnie z pierwszym zdaniem niniejszego akapitu, wszelkie koszty transportu i zwrotu Produktów do magazynu ponosi Usługobiorca.
 9. Usługobiorca zobowiązuje się do prowadzenia właściwej, punktualnej i starannej konserwacji Produktów. Usługobiorca zobowiązuje się zawrzeć odpowiednie umowy konserwacji Produktów i spowodować odbywanie regularnych inspekcji co najmniej dwa razy w roku. Proaktywna konserwacja prewencyjna jest jednym z wymogów Transportu. Usługobiorca zobowiązuje się do ponownej certyfikacji Produktów w przypadku wykonania czynności obsługowych mających wpływ na Produkt lub opakowanie.
 10. Ograniczenie odpowiedzialności:
  • maksymalny zakres odpowiedzialności Usługodawcy z jakiejkolwiek przyczyny obejmuje zwrot wszelkich zapłaconych kwot z zastrzeżeniem prawa usunięcia i zwrotu urządzeń. Usługodawca oraz jego podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu żadnych szkód szczególnych, incydentalnych, następczych lub pośrednich lub strat o charakterze handlowym (utracone korzyści) wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania towarów lub ich części lub komponentów lub w wyniku wad produkcyjnych projektu, materiałów lub wykonania.
  • odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona jedynie do naprawy lub wymiany części lub komponentów zawartych w powyżej określonych towarach, które podczas normalnego użytkowania i obsługi funkcjonują nieprawidłowo w wyniku wad materiałowych lub wad wykonania, z zastrzeżeniem postanowień i ograniczeń określonych powyżej.
 11. Usługodawca oraz Usługobiorca zgodnie wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy z tytułu rękojmi.

 

9 – Odpowiedzialność – Siła wyższa – Klauzula nadzwyczajnych trudności (Hardship) 

  • Odpowiedzialność
   • Jeśli nie postanowiono inaczej w Umowie, odpowiedzialność Usługodawcy i jedyny środek zadośćuczynienia dla Usługobiorcy zgodnie z Umową stanowić może naprawa lub wymiana (według uznania Usługodawcy i na jego koszt) wadliwego lub niedziałającego Produktu albo jego części. Maksymalna wysokość odpowiedzialności Usługodawcy bez względu na przyczynę nie może przekraczać łącznej kwoty zapłaconej mu przez Usługobiorcę tytułem Produktów lub Usług. Usługodawca w żadnym razie nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie, dodatkowe, związane, szczególne, karne lub wtórne szkody lub straty takie jak między innymi za utratę zysków, utratę przewidywanych oszczędności lub utratę korzyści, unieważnień, szkód biznesowych lub uszczerbku w reputacji biznesowej, niezależnie czy były możliwe do przewidzenia, czy też nie, powstałe w związku z umową (w tym gwarancją), deliktem (zawinionym, niezawinionym lub celowym zaniedbaniem), bezpośredniej odpowiedzialności lub z innych przyczyn, z zastrzeżeniem zabezpieczenia lub postanowień stanowiących inaczej, i bez względu na fakt powiadomienia Usługobiorcy o możliwości powstania takich strat.
   • Usługobiorca zobowiązuje się uzyskać odpowiednie ubezpieczenie obejmujące ryzyka powstałe od chwili odbioru Produktów w ramach wykonanej Usługi, przy czym potwierdza się, że Usługobiorca jest w pełni świadomy, że zakres ubezpieczenia Usługobiorcy uzależniony będzie od Towarów Transportowanych, i że w związku z tym Usługobiorca musi zawsze sprawdzić, czy wywiązuje się z niniejszego obowiązku.
   • Usługobiorca jako profesjonalista w zakresie zarządzania produktami w kontrolowanej temperaturze, zobowiązuje się w imieniu własnym oraz swych ubezpieczycieli, że nie będzie zgłaszał roszczeń w związku z następującymi zdarzeniami, przy czym poniższe zestawienie nie jest pełne: straty bezpośrednie i pośrednie, straty materialne lub w następstwie takie jak straty operacyjne lub produkcyjne, utrata kontraktu, danych lub praw z powodu (lub nie) dostawy, działania i stosowania Produktów lub niemożności używania Produktów przez Usługobiorcę lub wykonania Usług, bez względu na tożsamość strony, która poniosła straty lub się na nie powołuje. Usługobiorca zobowiązuje się uzyskać od Osób Powiązanych zrzeczenie się prawa do roszczeń przeciwko Usługodawcy. Zobowiązuje się także zawsze zabezpieczać Usługodawcę zgodnie z postanowieniami Umowy.
   • W każdym przypadku Usługobiorca będzie chronił Usługodawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich (również Osób Powiązanych) związanych z Produktami („Roszczenia Osób Trzecich”). Usługobiorca będzie kierował procedurami dotyczącymi Roszczeń Osób Trzecich i w odpowiednim czasie będzie informował o nich Usługodawcę, ujawniając mu wszelkie związane z nimi informacje i dokumenty.
 • Siła wyższa

Strony zostają zwolnione z odpowiedzialności w przypadku działania siły wyższej, która opóźnia, utrudnia lub uniemożliwia wykonanie ciążących na Stronach zobowiązań. W przypadku takiego zdarzenia lub w podobnych okolicznościach, powiadomienie o tym zostanie przekazane Stronie wszelkimi możliwymi sposobami. W takiej sytuacji Umowa zostanie zawieszona, a jej okres zostanie przedłużony o okres występowania okoliczności siły wyższej.

 • Klauzula nadzwyczajnych trudności (Hardship)

W przypadku, gdy dalsze wykonywanie zobowiązań umownych przez Usługodawcę stało się nadmiernie uciążliwe:

 1. z powodu zdarzenia pozostającego poza jego uzasadnioną kontrolą, a którego nie można było racjonalnie przewidzieć w momencie zawarcia umowy (w szczególności i bez ograniczeń w przypadku wzrostu kosztów produkcji lub terminów dostaw komponentów lub surowców) i
 2. Usługodawca nie mógł w sposób racjonalny uniknąć lub przezwyciężyć takiego zdarzenia lub jego konsekwencji,

Strony są zobowiązane do przystąpienia do negocjacji alternatywnych warunków umownych, które w sposób racjonalny pozwolą na przezwyciężenie skutków takiego zdarzenia. W przypadku, w którym Strony nie będą w stanie uzgodnić alternatywnych warunków umownych, Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług.

 

10 – Cesja

Usługobiorca jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i obowiązków określonych Umową jedynie  po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i obowiązków.

 

11 – Zmiany

Produkty uzupełniające oraz zmiany rysunków i specyfikacji podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez Usługodawcę oraz postanowieniom Umowy i upoważniają Usługodawcę do odpowiedniej zmiany cen i harmonogramu Umowy.

 

12 – Rozwiązanie

 1. Usługobiorca może rozwiązać Umowę wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Usługodawcy i po zapłaceniu uzasadnionej opłaty za rozwiązanie. Opłata taka uwzględniać będzie poniesione koszty i wydatki oraz zobowiązania handlowe i umowne Usługodawcy i inne straty wynikające z rozwiązania, w tym uzasadniony zysk. Bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy nie będą przyjmowane zwroty Produktów. Od zwróconych Produktów może być pobierana opłata magazynowa. Produktów specjalnych i wykonanych na zamówienie nie można zwracać.
 2. Nieprzestrzeganie postanowień właściwych przepisów, zasad i wytycznych, w tym między innymi dotyczących korupcji, eksportu, re-eksportu i transferu towarów, oprogramowania i technologii stanowi poważne naruszenie Umowy upoważniające drugą stronę do jej natychmiastowego wypowiedzenia za pomocą pisemnego zawiadomienia strony naruszającej bez dodatkowych zobowiązań i bez uszczerbku dla wszelkich innych dostępnych środków zadośćuczynienia.

 

13 – Poufność

Usługobiorca zachowa w tajemnicy wszystkie zawarte informacje wraz z aktualnymi cennikami, planami rabatowymi, danymi sprzedaży, dokumentacją dotyczącą części, usług, napraw i instalacji, materiałami i dokumentami oraz innymi danymi i informacjami przekazanymi przez Usługodawcę, które Usługodawca uzna za poufne przez okres dziesięciu (10) lat od daty złożenia zamówienia przez Usługobiorcę.

14 – Własność intelektualna

 1. Badania, plany, rysunki, dokumenty, katalogi, uwagi techniczne, schematy i inna dokumentacja udostępniona Usługobiorcy stanowią wyłączną własność Usługodawcy i winny zostać mu zwrócone na jego żądanie. Usługobiorca zobowiązuje się nie korzystać z powyższych dokumentów w sposób naruszający w jakikolwiek sposób prawa własności przemysłowej lub intelektualnej Usługodawcy i nie będzie ich ujawniał osobom trzecim.
 2. Jeśli Usługobiorca otrzyma od Usługodawcy oprogramowanie dołączone do Produktu uzyskanego w ramach wykonanej Usługi lub stanowiące jego część (“Oprogramowanie”), jest ono licencjonowane, a nie sprzedawane, a jego stosowanie podlega postanowieniom umowy licencyjnej dla użytkownika końcowego dostarczonej wraz z Produktem lub Oprogramowaniem (“EULA”). Jeśli wraz z Produktem lub Oprogramowaniem nie dostarczono EULA, wówczas, pod warunkiem przestrzegania przez Usługobiorcę postanowień niniejszej Umowy (wraz z określonymi niżej ograniczeniami) Usługodawca udziela mu nieprzenoszalnej, niewyłącznej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, ograniczonej licencji zgodnej z warunkami i ograniczeniami określonymi dokumentami Usługodawcy na: (i) wykorzystywanie Oprogramowania wbudowanego w Produkt wyłącznie na danym Produkcie; oraz (ii) instalację Oprogramowania dostarczonego wraz z Produktem, lecz nie stanowiącego jego części, na jednym komputerze lub urządzeniu wyłącznie w celu wykorzystania w związku z Produktem. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie jest i może zawierać własność intelektualną Usługodawcy, i że Usługodawca jest właścicielem wszystkich praw do Oprogramowania. Usługodawca zastrzega sobie wszelkie prawa do Oprogramowania z wyjątkiem praw określonych EULA lub niniejszym artykułem.
 3. Usługobiorca nie wyraża zgody by osoby trzecie:
  • rozkładały, odszyfrowywały, dekompilowały, demontowały lub w inny sposób starały się uzyskać dostęp do kodu źródłowego Oprogramowania w zakresie innym niż dozwolony właściwym prawem i zastrzeżeniem niniejszego ograniczenia;
  • kopiowały, powielały, modyfikowały lub tworzyły dzieła pochodne w oparciu o Oprogramowanie;
  • usuwały Oprogramowanie wbudowane w Produkt lub starały się obejść ograniczenia techniczne Oprogramowania;
  • usuwały informacje o prawach własności lub etykiety dotyczące Oprogramowania umieszczone w Oprogramowaniu lub na Produkcie albo jego opakowaniu;
  • rozprowadzały, wynajmowały, wypożyczały, przekazywały, licencjonowały, ujawniały lub w inny sposób udostępniały Oprogramowanie osobom trzecim, za wyjątkiem wskazanym w zdaniu następnym. Jeśli na mocy Umowy Usługobiorca jest uprawniony do odsprzedaży Produktów zawierających wbudowane Oprogramowanie, może przekazać takie Oprogramowanie osobie trzeciej , o ile przed przekazaniem taka osoba trzecia zobowiąże się pisemnie do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszej sekcji.
 4. O ile EULA lub inne porozumienia Stron nie stanowią inaczej, Usługodawca udostępnia Oprogramowanie w stanie, w jakim się ono znajduje, bez gwarancji.

 

15 – Ochrona i prywatność Danych osobowych

 • Zgodność z przepisami prawa

Dostarczane Usługi lub/i Produkty – w ramach świadczenia Usług wymagają gromadzenia Danych osobowych, które będą pełniły funkcję zgodną z przeznaczeniem. Obydwie strony będą przestrzegać obowiązujących Przepisów o ochronie danych osobowych dotyczących Danych osobowych Przetwarzanych w związku z działalnością na mocy niniejszej Umowy. W zakresie, w jakim jest to konieczne, Strony będą współpracowały i w dobrej wierze dokonywały wszelkich zmian lub zawierały wszelkie dodatkowe umowy, jakie mogą być konieczne na podstawie zmiany w Przepisach o ochronie danych osobowych.

 • Własność Danych osobowych

Wszelkie Dane osobowe zawarte w Produktach lub Usługach Usługodawcy stanowią własność Usługodawcy.

 • Określenie Administratora

Przed przekazaniem Danych osobowych Usługodawcy Administratorem Danych osobowych jest Usługobiorca i jest on odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania dotyczące takich danych, w tym bez ograniczeń dotyczące powiadamiania osób, których dane osobowe dostarcza Usługodawcy. Z chwilą przekazania przez Usługobiorcę Danych osobowych Usługodawcy Usługodawca i Usługobiorca stają się współadministratorami.

 • Wspólne prawa i obowiązki
 • W przypadku Przetwarzania Danych osobowych przez Strony do celów wykraczających poza zakres Umowy obowiązki powiadamiania przejmuje Strona przetwarzająca dane.
  • Jeśli Dane osobowe są związane z Incydentem naruszenia ochrony danych, Strona, w której systemie dane były przechowywane, ponosi odpowiedzialność za wszelkie zawiadomienia i koszty z tym związane. O ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa lub zakazane przez właściwy dla jednej ze Stron organ regulacyjny, strona zawiadamiająca dołoży racjonalnie uzasadnionych starań w celu dokonania uzgodnień z drugą Stroną, by umożliwić wpływ na treść powiadomienia przed jego sporządzeniem.
  • Podczas wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy, jeśli jedna ze Stron uzyska informacje o:
 1. skardze lub zarzucie wskazujących na naruszenie Przepisów o ochronie danych osobowych dotyczące Danych osobowych;
 2. wniosku co najmniej jednej osoby ubiegającej się o dostęp do Danych osobowych, wprowadzenie do nich poprawek lub ich usunięcie lub
 3. zapytaniu lub skardze co najmniej jednej osoby w związku z Przetwarzaniem Danych osobowych,

wówczas ta Strona podejmie wszelkie uzasadnione wysiłki w celu niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron na piśmie, z wyjątkiem przypadków, w których jest to niedopuszczalne na mocy prawa, zakazane przez organy ścigania lub przez właściwy organ regulacyjny. Strony zapewnią sobie wzajemne, uzasadnione z handlowego punktu widzenia wsparcie w zakresie badania sprawy, określania istotnych informacji, przygotowywania odpowiedzi, wdrażania działań naprawczych i/lub współpracy w prowadzeniu wszelkich roszczeń oraz postępowań sądowych lub regulacyjnych i obrony przed takimi roszczeniami oraz postępowaniami. Strony podejmą wszelkie kroki uzasadnione z handlowego punktu widzenia i prawne w celu ochrony Danych osobowych przed niepożądanym ujawnieniem.

 • Prawa i obowiązki Usługobiorcy
 • Jeśli Usługobiorca dostarcza Usługodawcy Dane osobowe, wówczas Usługobiorca zadba o to, aby być do tego uprawnionym. Usługobiorca zawiadomi osoby, których Dane osobowe dostarczył Usługodawcy, przed ich dostarczeniem Usługodawcy. Usługodawca ma możliwość przekazania Usługobiorcy zawiadomienia do rozpowszechniania w tym celu, przy czym treść zawiadomienia będzie dotyczyła produktów i usług, które Usługodawca dostarcza na mocy niniejszej Umowy.
 • W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z innych źródeł danych, w tym bez ograniczeń z danych geolokalizacyjnych, w celu łączenia Danych osobowych przetwarzanych w Produktach lub Usługach na mocy niniejszej Umowy, Usługobiorca przejmuje wszelką odpowiedzialność i wszelkie obowiązki wynikające z Przepisów o ochronie danych osobowych z tytułu takich Zmodyfikowanych danych osobowych. Tworzenie i Przetwarzanie Zmodyfikowanych danych osobowych będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym bez ograniczeń z Przepisami o ochronie danych osobowych.
 • W przypadku wykorzystywania przez Usługobiorcę Danych osobowych lub Zmodyfikowanych danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania i będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie Przepisów o ochronie danych osobowych, w tym stosownego obowiązku prowadzenia marketingu bezpośredniego wyłącznie po wyraźnym i zgodnym z przepisami uzyskaniu akceptacji takich działań.
 • Prawa i obowiązki Usługodawcy
 • Usługodawca może udostępniać Dane osobowe swoim dostawcom usług, ale wyłącznie zgodnie z obowiązującymi Przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiednimi wdrożonymi zabezpieczeniami.
 • Usługodawca może przechowywać Dane osobowe na odpowiednio zabezpieczonych serwerach dostępnych na całym świecie dla podmiotów Carrier i ich dostawców usług.
 • W zakresie, w jakim Usługodawca Przetwarza Dane osobowe w ramach niniejszej Umowy, Usługodawca zachowa Dane osobowe na czas obowiązywania niniejszej Umowy oraz w okresie późniejszym, zgodnie z wymaganiami Umowy, w celu ochrony praw Usługodawcy lub spełnienia wymogów prawa i sprawozdawczości. W zakresie, w jakim Usługodawca Przetwarza Dane osobowe do celów odrębnych i niezależnych od niniejszej Umowy, Usługodawca występuje w charakterze Administratora i przejmuje obowiązki prawne Administratora, w tym w zakresie określenia odpowiedniego okresu przechowywania danych.

 

16 – Farmacja

 1. Nie naruszając właściwości i ogólnej zasadności powyższych postanowień, wskazane niżej zasady będą miały zastosowanie do Produktów i/lub Usług przeznaczonych do wykorzystania w całości lub w części do transportu produktów leczniczych i/lub medycznych i/lub środków ochrony zdrowia i/lub produktów krwiopochodnych i/lub produktów związanych ze zdrowiem lub samopoczuciem („Produkty Farmaceutyczne”), przy czym w celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że Produkty Farmaceutyczne stanowić będą część Towarów Transportowanych, zaś transport Produktów Farmaceutycznych będzie „Transportem”.
 2. Usługobiorca oświadcza, że w chwili składania zamówienia dostarczył Usługodawcy pisemnie wszystkie wymagane informacje dotyczące planowanego zastosowania Produktów („Zastosowanie”), tak aby umożliwić Usługodawcy udzielenie Usługobiorcy jak najlepszych porad dotyczących optymalnych rozwiązań, takie jak dane o rodzaju Towarów Transportowanych, które mają być transportowane i o planowanych szlakach Transportu etc. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z przekazania przez Usługobiorcę niedokładnych informacji. W żadnym razie Usługodawca nie odpowiada za sprawdzenie właściwości lub dokładności tych informacji. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania Zastosowania i do nieodstępowania od nich bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy wydanej po otrzymaniu pisemnej i pełnej informacji o nowym, planowanym Zastosowaniu.
 3. Usługobiorca oświadcza, że on sam i Osoby Powiązane dokładnie znają zasady i wytyczne Dobrej Praktyki Dystrybucji (GDP) oraz inne przepisy, prawa i zasady dotyczące wytwarzania, dystrybucji, transportu i/lub sprzedaży Produktów Farmaceutycznych, i że zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz do spowodowania by takie samo zobowiązanie przyjęły na siebie Osoby Powiązane w dotyczącym ich zakresie.
 4. Usługobiorca potwierdza, że Usługodawca poinformował go, że w zakresie Transportu zakup Produktów Farmaceutycznych nie wystarczy do przestrzegania zasad obowiązujących w tej branży. Usługobiorca oświadcza, że wdrożył całościowe rozwiązanie zapewniające utrzymanie stałej temperatury i kompensujące ewentualne usterki Produktów Farmaceutycznych.
 5. Produkty Farmaceutyczne są zaprojektowane i przystosowane do transportu towarów łatwo ulegających zepsuciu. Ponieważ nie istnieje w odniesieniu do Transportu żadna norma, taka jak ATP, Usługodawca nie może zagwarantować właściwości samych Produktów Farmaceutycznych dla tego rodzaju Transportu. Z tej przyczyny konieczny jest łańcuch rozwiązań chłodniczych dla Transportu obejmujących, jeśli to technicznie możliwe, rozwiązania zapasowe. Dlatego stosowanie Produktów Farmaceutycznych do Transportu bez rozwiązań obejmujących, jeśli to technicznie możliwe, rozwiązania zapasowe odbywać się będzie na wyłączną i pełną odpowiedzialność Usługobiorcy.
 6. Usługobiorca potwierdza, że Usługodawca poinformował go, że jeśli jest to technicznie możliwe, najlepszym rozwiązaniem zapewniającym bezpieczeństwo Produktów Farmaceutycznych jest redundancja polegająca na posiadaniu dwóch jednostek, z których jedna działa jako rezerwowa.
 7. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że nabycie farmaceutycznego rozwiązania CARRIER z wbudowaną redundancją nie zwalnia go z obowiązku:
  • przeszkolenia osób używających go,
  • monitorowania prawidłowości działania Produktów Farmaceutycznych,
  • proaktywnego reagowania w celu ochrony Transportowanych Produktów Farmaceutycznych,
  • zastosowania własnych rozwiązań rezerwowych oraz
  • informowania Usługodawcy o wszelkich wątpliwościach dotyczących działania Produktów Farmaceutycznych i/lub wdrożenia rozwiązania.

 

17 – Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Umowa oraz wszelkie transakcje wynikające z niej lub z nią związane podlegają przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi rozpatrywane. Właściwość Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Umów Międzynarodowej Sprzedaży Towarów zostaje wyłączona.
 2. Stwierdzenie nieskuteczności lub niewykonalności jakiegoś postanowienia Umowy nie wpływa na skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień.
 3. Wszelkie spory, których Strony nie zdołają rozwiązać polubownie, będą podlegały jurysdykcji sądów polskich.
 4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie gwarancji udzielonej przez CARRIER [ ] okażą się nieważne lub niewykonalne – w tym zakresie serwis gwarancyjny będzie przez Usługodawcę wykonany na zasadach serwisu  pogwarancyjnego, z zastrzeżeniem woli Stron realizacji Umowy w oparciu o niniejsze OWU.
 5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych OWU okażą się nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, z zastrzeżeniem woli Stron realizacji Umowy w oparciu o niniejsze OWU.

 

Niniejszy dokument wchodzi w życie w dniu [  ]

INFORMACJA: NA ŻĄDANIE MOŻLIWE JEST UZYSKANIE EGZEMPLARZA NINIEJSZEGO DOKUMENTU WYDRUKOWANEGO DUŻĄ CZCIONKĄ ORAZ EGZEMPLARZA W JĘZYKU OBCYM.