RODO

THERMOPLEX
ul. Prymasa A. Hlonda 2/137
02-972 Warszawa
NIP: 773 210 28 38

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest THERMOPLEX Paweł Puścian z siedzibą w Warszawie, Prym. A. Hlonda 2/137.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe swoich klientów w celu zawarcia lub realizacji Umowy oraz wykonania Usługi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. Dane osobowe klientów będą przetwarzane przez czas niezbędny do zawarcia i realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym obowiązującym prawem w związku z realizacją obowiązków prawnych (rozliczenia, przedawnienia roszczeń).
 4. Dane będą przetwarzane w celu wystawiania faktur oraz na podstawie prawnie usprawiedliwionego działania Administratora jakim jest przechowywanie danych w bazie ze względu na udokumentowanie w przyszłości faktu i prawidłowości wystawiania faktur. W związku z tym dane będą udostępniane podmiotom trzecim na podstawie umów o świadczenie usług w zakresie obsługi księgowej bądź prawnej.
 5. W odniesieniu do danych osobowych dotyczących klientów i ich przetwarzania, klienci Thermoplex Paweł Puścian mają prawo do:
  • Żądania uzyskania dostępu,
  • Żądania sprostowania,
  • Żądania usunięcia,
  • Żądania ograniczenia przetwarzania,
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • Żądania przeniesienia danych do innego administratora,
  • Wniesienia skargi do organy nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie Danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy z Dostawcą. Niepodanie ich niemożliwi zawarcie umowy czy wystawienie faktury, a jednoczenie realizację usługi